Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
pre predaj služieb prostredníctvom internetového portálu www.simonakozerawski.sk
(ďalej len ako „Obchodné podmienky” v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Podmienkou nákupu v internetovom obchode www.simona.kozerawski.sk je akceptácia týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku internetového obchodu kupujúcim v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil a že s nimi súhlasí.

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.simonakozerawski.sk vedeným pod hlavičkou Simona Kozerawska, IČO: 50929429, DIČ: 1123433949, Popradská 2946/1, 01008 Žilina (ďalej len „predávajúci”), bankové spojenie IBAN: SK1309000000005030486796 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.

1.2. Predávajúci vyhlasuje, že všetky informácie uvedené na tomto serveri sú pravdivé a sú v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

1.3. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou ponuky predaja služieb predávajúcim a platia pre objednávanie služieb prostredníctvom internetového obchodu. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a v aktuálnom znení sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Komunikácia s kupujúcim prebieha elektronicky e-mailom, poštou alebo telefonicky.

1.5. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa budú spravovať právom právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.6. Činnosť prevádzkovateľa podlieha dohľadu a dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax č. 041/763 21 39

 1. Definície pojmov

2.1 „Obchodné podmienky” – sú tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre internetový obchod (e-shop) www.simona.kozerawski.sk

2.2 „Internetový obchod” – je server na adrese www.simona.kozerawski.sk, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje predaj služieb predávajúceho.

2.3 „Služba” – sa rozumie tréningový plán, obrazové spracovanie jednotlivých cvikov alebo celého tréningu (video), ktorý je ponúkaná na kúpu v internetovom obchode pod obchodným označením „HOMEGYM“. Služby môžu obsahovať webové alebo mobilné aplikácie, ktoré môžu byť predmetom ďalších podmienok stanovených poskytovateľmi takýchto webových alebo mobilných aplikácií.

2.4 „Predávajúci” – Simona Kozerawska, IČO: 50929429, DIČ: 1123433949, Popradská 2946/1, 01008 Žilina. Nie sme platcom DPH

2.5 „Kupujúci” – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodávka služby. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2.6 „Podnikateľ” – kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania.

2.7 „Spotrebiteľ” – kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.8 „Kúpna zmluva” – zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie služby za kúpnu cenu. Na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu predmet predaja a kupujúci sa zaväzuje predmet predaja prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu. Ak je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace, týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObčZ”), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením§ 588 a nasl. a § 52 a nasl. Ak je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a podnikateľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ”), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 409 a nasl.. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

2.9 „Predmet predaja” – služba vybraná kupujúcim z ponuky internetového obchodu, ktorú kupujúci kupuje na základe kúpnej zmluvy.

2.10 „Kúpna cena” – peňažná suma, ktorá je odplatou za predaj služby a ktorá je uvedená v ponuke internetového obchodu pri službe, v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2.11 „Dodanie služby” – služba je poskytovaná prostredníctvom online prístupu do klientskej sekcie na webovom sídle predávajúceho zabezpečeného prihlasovacím menom a heslom. 

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená elektronicky prostredníctvom webového sídla predávajúceho momentom uhradenia kúpnej ceny za vybranú službu. Súčasťou procesu uzatvorenia Kúpnej zmluvy je aj vygenerovanie prihlasovacieho mena a hesla pre kupujúceho na prístup do klientskej zóny.

3.2. Kúpna zmluva je uzatvorená riadnym uskutočnením záväznej objednávky vo forme interaktívneho vyplnenia záväznej objednávky obsahujúcej najmä identifikačné údaje kupujúceho, druh služby, kúpnu cenu služby, spôsob platby a súhlas s obchodnými podmienkami a odoslaním vyplnenej objednávky prostredníctvom webových stránok www.simona.kozerawski.sk a odoslanou informáciou o prijatí objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou uskutočnenej objednávky je aj jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za službu.

 1. Práva k duševnému vlastníctvu

4.1. Za podmienky, že kupujúci splní všetky svoje povinnosti podľa kúpnej zmluvy a týchto Podmienok je súčasťou poskytnutia služby aj aj poskytnutie nevýhradnej, bezodplatnej, obmedzenej licencie (bez práva poskytovať sublicencie) kupujúcemu k akýmkoľvek právam duševného vlastníctva zo strany predávajúceho a to počas platnosti kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený službu využívať výlučne pre svoje vlastné účely a nesprístupňovať ju iným osobám alebo akokoľvek inak zverejňovať.

4.2. V prípade ak kupujúci poruší práva duševného vlastníctva predávajúceho použitím služby v rozpore s bodom 4.1. zodpovedá na škodu tým spôsobenú predávajúcemu.

 1. Kúpna cena, platobné podmienky a zľavy

5.1. Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:

A, úhrada kúpnej ceny vopred prostredníctvom platobnej brány

B, úhrada kúpnej ceny vopred – prevodom na bankový účet

5.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, a to buď platbou vopred (platobnou kartou) alebo prevodom na účet vopred IBAN: SK1309000000005030486796. Kupujúci si volí spôsob platenia kúpnej ceny pri uzatváraní kúpnej zmluvy. 

5.3. Kúpna cena, sa považuje za zaplatenú v okamihu, kedy je príslušná finančná suma pripísaná na bankový účet predávajúceho. Ak kúpna cenanie je zaplatená do 14 dní odo dňa, kedy bola uzatvorená kúpna zmluva (zadaná objednávka), táto bez ďalšieho zaniká uplynutím posledného dňa tejto lehoty.. Služba bude dodaná až po tom, čo je kúpna cena, kupujúcim v plnej výške zaplatená.

 1. Používanie služieb

6.1. Kupujúci bude služby používať, resp. využívať, len na účely, ktoré sú určené, v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.

6.2. Kupujúci nebude sprístupňovať služby tretím osobám ani neumožní jej využívanie tretími osobami. V prípade zistenia porušenia tejto povinnosti je predávajúci oprávnený prerušiť poskytovanie služby. 

 1. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie, reklamačné podmienky – reklamačný poriadok

7.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady poskytovanej služby pri jej prevzatí kupujúcim, prípadne v záručnej dobe, podľa príslušných zákonných ustanovení, najneskôr však do momentu spotrebovania služby.  .

7.2. Zistené zjavné chyby je kupujúci povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý nápravu odstránením reklamovanej chyby služby alebo vrátením alebo znížením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie zjavných chýb nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že poskytovaná služby je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že poskytovaná služba má akosť a úžitkové vlastnosti požadované kúpnou zmluvou, opisované predávajúcim alebo očakávané na základe uskutočňovanej reklamy, príp. že má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré sú pre službu takého druhu obvyklé. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ak (i) kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy o chybe vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorili, musel vedieť, iba že sa chyb týkajú vlastnosti služby, ktoré mala mať podľa zmluvy; (ii) kupujúci spôsobil chybu poskytnutej služby sám; (iii) kupujúci pri prevzatí služby o chybe vedel, resp. bol na chybu výslovne upozornený a ak bola pre chybnú službu poskytnutá zľava z ceny služby.   

7.4. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bola služba riadne používaná ako bezchybná, má kupujúci právo požadovať výmenu služby za novú, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo ak jej odstránenie, s prihliadnutím na všetky rozhodné okolností, nie je účelné. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni poskytnutú služby riadne užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

7.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spoločné ustanovenia

7.6. Reklamáciu možno uplatniť poštou na adrese sídla predávajúceho alebo emailom na adrese s.kozerawska@gmail.com . Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila a súčasne predávajúcemu popísať predmetnú vadu. 

7.7. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, príp. telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, predmet predaja, dátum a miesto poskytnutia služby a označí reklamovanú vadu služby. 

7.8. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení tréningového programu (cvičenia a pohybových aktivít) v rámci tréningového procesu Home Gym a pod. mu hrozí možný úraz, alebo zranenie, poprípade ďalšie iné následky a to hlavne pri nesprávnom prevedení cvikov, zlej technike, alebo nedodržaní postupu cvičenia a ďalších aktivít.

7.9. Kupujúci súhlasí so všetkými rizikami ktoré mu hrozia a súčasne sa zaväzuje, že bude tréningový plán plniť podľa najlepšieho vedomia a svedomia, podľa inštrukcií a pokynov Predávajúceho.

7.10. Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že netrpí nijakým závažným ochorením, neutrpel žiadny závažný úraz a ani nie je postihnutý nijakou duševnou, alebo inou chorobou, alebo telesnou vadou, ktorá by ho mohla akýmkoľvek spôsobom obmedziť, či ohroziť pri plnení tréningového plánu.

7.11. Kupujúci súhlasí s tým, že zodpovednosť za správne plnenie tréningového programu je výhradne na ňom samotnom. V prípade, že Kupujúcemu vznikne nejaká ujma na zdraví, či iná ujma, nenesie za to Predávajúci zodpovednosť. 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to kedykoľvek pred začiatkom čerpania služby, a to i bez uvedenia dôvodu. 

8.2. Pokiaľ kupujúci už pristúpi k využívaniu služby – tréningového plánu Home Gym a i. , vyslovene tým žiada a súhlasí, aby Predávajúci začal s poskytovaním svojich služieb pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemá Kupujúci právo na odstúpenie už od kúpnej zmluvy a nemá teda nárok na vrátenie ceny za danú službu.

 1. Ochrana a spracúvanie osobných údajov je popísané samostatne v sekcii “ochrana osobných údajov”

 2. Alternatívne riešenie sporov

10.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na s.kozerawska@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

10.2. informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

10.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

 1. Záverečné ustanovenia

11.1. Ak z kúpnej zmluvy, prípadne zo zákona, vyplýva jednej zmluvnej strane povinnosť oznámiť určitú skutočnosť druhej zmluvnej strane alebo ju o určitej skutočnosti informovať a ak zmluva alebo zákon pre tento úkon neurčuje písomnú formu, potom možno toto oznámenie alebo túto informáciu urobiť aj telefonicky, faxom alebo elektronicky dátovou správou, ktorá nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou známkou. Takéto oznámenie alebo takáto informácia sa považujú za doručené v okamihu, kedy dôjdu do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť sa s oznámením alebo informáciou oboznámiť. Poštová zásielka, doručovaná kupujúcemu na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke, ak nebola doručená adresátovi, sa považuje za doručenú v desiaty deň odo dňa, kedy bola uložená na pošte, alebo v deň, kedy bolo jej prevzatie odmietnuté.

11.2. Predávajúci zabezpečuje archiváciu znenia kúpnej zmluvy vrátane obchodných podmienok, a to v elektronickej forme, v trvaní štyroch rokov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

11.3. Tieto obchodné podmienky obsahujú aj informácie predávajúceho podľa zák. č. 102/2014 Z.z. určené kupujúcemu ktorý je spotrebiteľom, a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu.

11.4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.04.2020 a platia do odvolania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, vrátane nákladov na odoslanie, bez predchádzajúceho upozornenia. Zmenené znenie obchodných podmienok bude zverejnené na adrese

www.simonakozerawski.sk